Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) op school is heel belangrijk. Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is belangrijk, omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor, dat specifieke belangen van groepen mensen in de school expliciet aan de orde kunnen komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan heeft de hele school hier profijt van, want de MR praat met de directie over alle zaken, die in het dagelijks werk een rol spelen.

In onze MR zitten vier ouders (de oudergeleding) en vier personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en die van de leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staat o.a. bij welke zaken je als ouder (en leerkracht) mee mág denken (het zg. “adviesrecht”) en waar je móet meebeslissen over het reilen en

zeilen van de school (het z.g. “instemmingsrecht”). Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage.

Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens een rooster af. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad.

In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezingen. De oudergeleding regelt de verkiezing van de ouders en de personeelsgeleding doet dit voor het personeel.

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op de website. De MR houdt de ouders via de website op de hoogte.

De leden van de MR

Paul van Lith
Paul van Lith
Ouderlid MR
Judith Gijssel
Judith Gijssel
Ouderlid MR
Ilse Noorlander
Ilse Noorlander
Personeelslid MR
Mireille van Woerkom
Mireille van Woerkom
Ouderlid MR
Dick de Klerk
Dick de Klerk
Personeelslid MR
Connie de Hoop
Connie de Hoop
Personeelslid MR
Wilma van Agthoven
Wilma van Agthoven
Personeelslid MR
Marina van der Wal
Marina van der Wal
Ouderlid MR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR (vanuit school) is er de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit de stichting). Deze overkoepelende raad bestaat uit ouders en personeelsleden uit de Stichting PCPO Capelle - Krimpen.