Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Aanmeldingsbeleid voor kinderen met een beperking

Toelating en plaatsing van leerlingen met een beperking is niet vanzelfsprekend; de 
belangrijkste vraag daarbij is of we voldoende toegerust zijn om uw kind te begeleiden. Dat 
vraagt altijd om extra onderzoek en overleg, zowel intern binnen de school als met de 
ouders. Hieronder volgt de officiële tekst van het Toelatingsbeleid van het College van 
Bestuur met betrekking tot de toelating van kinderen met een beperking. Alle scholen van de 
Stichting volgen dat:

Toelatingsbeleid vanuit het College van Bestuur

Wanneer u een kind met een beperking wilt aanmelden, moet u contact opnemen met de directie. Uw zoon/dochter wordt toegelaten als u als ouders/verzorgers de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van onze school respecteert en als (eventueel) na onderzoek blijkt dat onze school toegerust is om uw kind te begeleiden. Dat laatste is cruciaal, als het om een kind met een beperking gaat. Indien uw kind afkomstig is van een van de andere scholen uit de gemeente Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel, nemen wij contact op met de directeur van de

school, waarop uw kind op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directeur een besluit over de toelating. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot onze school, stelt de directeur u als ouders/verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunt u bij het College van Bestuur in beroep gaan.

Procedure bij weigering tot toelating

Indien de directie besluit uw zoon/dochter niet tot onze school toe te laten en u tekent daartegen beroep aan, geldt daarvoor de volgende procedure:

a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. De voorzitter van het College van Bestuur hoort u als ouders.

b. De voorzitter van het College van Bestuur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen.

c. Indien het geschil niet is opgelost, legt de voorzitter van het College van Bestuur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen.

d. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek.

e. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de voorzitter van het College van Bestuur, na consultatie met de voorzitter van de Raad van Toezicht, een besluit.

f. De voorzitter van het College van Bestuur deelt u als de ouders het besluit mee.

Uitvoering

Conform hetgeen is vastgelegd in het directie-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.