Skip to main content
pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Het Kompas is een protestants christelijke school. 

Engels

Engels

Engels voor alle leerlingen

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Samenwerken - Veiligheid - Kwaliteit - Verantwoordelijkheid - Uitdaging

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Sneeuwvlokjes van groep 4

pcb Het Kompas

pcb Het Kompas

Gezellig buitenspelen

Gedrags- en pestprotocol


We vinden een veilig klimaat binnen de school erg belangrijk. Belangrijke elementen hiervoor 
zijn: respect, openheid en communicatie.

Dit stimuleren we door op een positieve manier te werken aan de relatie tussen kinderen 
onderling, tussen kinderen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. 
Dit alles binnen een structuur van regels en afspraken.

Hoe willen wij dit op school bereiken? 

1. op school werken we met de “De Vreedzame School”. Dit is een door het ministerie van 
OC&W goedgekeurde methode. Thema’s zijn o.a.: elkaar kennen, conflicten oplossen, 
respect, zelfvertrouwen; 
2. er is ook aandacht voor samenwerkend leren: spreekbeurten, rollenspelen, 
(prenten)boeken voorlezen en groepsopdrachten.
3. de voorbeeldfunctie van de leerkracht is van groot belang; 
4. van de ouders/verzorgers verwachten wij, dat zij de afgesproken uitgangspunten 
ondersteunen. Daarom informeren we ze regelmatig;
5. als ouders aangeven, dat er sprake is van een pestprobleem, wordt dat altijd serieus 
behandeld;
6. door samen met leerlingen afspraken te maken, zullen zij zich betrokken en 
verantwoordelijk voelen voor het schoolklimaat.
Ongewenst gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. De 
school neemt hier duidelijk stelling tegen.


Uitgangspunten: 

1. we horen bij elkaar;
2. we lossen conflicten zelf op;
3. we hebben oor voor elkaar;
4. we hebben hart voor elkaar;
5. we dragen allemaal een steentje bij;
6. we zijn allemaal anders.

Zo doen we het op school: 

1. zeg alleen aardige dingen tegen en over elkaar;
2. iedereen mag meedoen/ meespelen;
3. samen spelen = samen delen;
4. help elkaar of laat elkaar (met rust);
5. anders zijn is leuk!
6. praat een ruzie uit; maak het weer goed!
7. we luisteren naar elkaar en respecteren elkaar;
8. bedenk samen een oplossing voor dingen, die jij anders zou doen;
9. als je steeds geplaagd wordt, vertel je het aan de juf of meester;
10. kom je er samen echt niet uit? Ga ook dan naar je meester of juf.


Zo doen we het in de groep: 

1. kinderen bedenken in hun eigen groep een aanvulling op deze vastgestelde schoolregels;
2. die aanvulling wordt opgesteld met de groep: de groepsregels;
3. de groepsregels worden ondertekend door de leerlingen en leerkracht(en) van de groep; 
• de kinderen van groep 1 en 2 doen dat d.m.v. een handafdruk in verf op de schoolen groepsregels;
• de kinderen van groep 3 t/m 8 tekenen met hun handtekening en/of naam;
4. zowel de schoolregels als de groepsregels worden duidelijk zichtbaar in de klas 
opgehangen. 


Wat doen we bij … 

Bij ongewenst gedrag wordt voornamelijk over de gewenste situatie gesproken, d.m.v. 
kringgesprekken, individuele gesprekken en gesprekken met de ouders van de betreffende 
leerling. Het ongewenste gedrag willen we zo snel mogelijk omvormen tot gewenst gedrag.

Hulpmiddelen bij de realisatie hiervan zijn:
- het “Gedragsprotocol kinderen”;
- het “Gedragsprotocol ouders”;
- de “Aanpak bij pesten”.

Als alle mogelijkheden tevergeefs zijn benut, kan ongewenst gedrag uiteindelijk leiden tot:
- schorsing en/of verwijdering van de school (kinderen);
- het (tijdelijk) de toegang ontzeggen tot de school (volwassenen). 

Gedragsprotocol kinderen 

Kinderen worden door ons met respect bejegend; we laten kinderen in hun waarde en nemen 
hen serieus. Met elkaar hebben we een aantal school- en groepsregels afgesproken, waarin 
het welbevinden van de kinderen centraal staat.
In geval van ongewenst gedrag nemen we de volgende stappen:


1. Oplossing in de klas
Hierbij kan gedacht worden aan 
- kindergesprek;
- uitvoering programma DVS;
- hanteren/bespreken van de school- en groepsregels;
- hulpplan uitvoeren (denk aan beloningssysteem);
- afkoelplek;
- straf- en dwangmaatregelen zoals:
• pauze binnen blijven: 1 of meerdere dagen;
• apart zetten in de eigen klas;
• apart zetten in een andere groep in overleg met de leerkracht van de andere groep 
(methode time-out). 


2. Gesprek over de gedragsproblematiek met de ouders. 
Hiervan wordt verslag gemaakt in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys.

3. Gesprek met de leerkracht over de gedragsproblematiek (of pestproblematiek) en de IBer. Ook dit gesprek wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

4. Wanneer het ongewenste gedrag onveranderd blijft:
a. Er vindt een gesprek plaats tussen de IB-er en de leerling. De betreffende ouders 
worden telefonisch op de hoogte gesteld door de IB-er en uitgenodigd voor een 
gesprek. In overleg met ouders wordt er een vervolggesprek gepland na 3 of 4 
weken. In dit gesprek vindt een evaluatie plaats.
b. Er wordt hulp gezocht buiten de school (SMW/SOVA)

5. Indien het kind volhardt in het (ongewenste) gedrag, komt er een gesprek tussen leerling 
en directie. Het kind gaat die dag niet terug naar de eigen groep, maar wordt in een andere 
groep geplaatst. Weer volgt een telefonische melding aan de betreffende ouders door de 
directie, gevolgd door een gesprek.

6. Als het bovenstaande ook geen effect heeft en het kind weer ongewenst gedrag vertoont, 
zal worden overgegaan tot schorsing. Deze beslissing wordt genomen door de directie en 
zal per geval bekeken worden. De eerste keer is dit 1 dag, de 2e keer 3 dagen en de 3e keer 
5 dagen. (Zie artikel 1 van paragraaf 5.11 : “Schorsing/verwijdering van leerlingen”) De 
ouders worden, samen met de leerkracht, uitgenodigd voor een gesprek op school door de 
directie, nadat de voorzitter van het College van Bestuur toestemming heeft gegeven voor 
deze schorsing. De ouders ontvangen hier een schriftelijke bevestiging van met de reden 
waarom. Ook vindt er overleg plaats met de leerplichtambtenaar en de Inspectie over het 
probleem en de genomen maatregelen.

7. Als de schorsing geen effect heeft en het kind nog steeds ongewenst gedrag vertoont, zal 
er tot verwijdering worden overgegaan. Daarbij volgen we de procedure zoals die beschreven 
is in de artikelen 2 en 3 van paragraaf 5.11: “Schorsing/verwijdering van leerlingen”.
De ouders worden uitgenodigd voor een vervolggesprek met de voorzitter van het College 
van Bestuur en ontvangen een schriftelijke bevestiging van de verwijdering met de reden 
waarom. Er vindt vervolgens overleg plaats met de leerplichtambtenaar en de Inspectie. 
Gedurende een periode van 8 weken wordt er door de school aantoonbaar gezocht naar een 
andere school.