Toehoordersreglement van de medezeggenschapsraad (MR)

Dit reglement geldt voor de vergaderingen van de MR van de Christelijke basisschool PCB Het Kompas, Krimpen aan den IJssel. Dit reglement is vastgesteld door de medezeggenschapsraad na overleg met de schooldirectie.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar en in principe toegankelijk voor alle ouders en alle personeelsleden van PCB Het Kompas.
Ouders en personeelsleden die geen lid van de MR zijn kunnen dus het openbare deel van de MR-vergadering bijwonen, maar enkel als toehoorder.

Toehoorders nemen niet actief deel aan de vergadering, maar dienen zich in beginsel te beperken tot observeren en luisteren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.

Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij voor de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen. In feite verzoekt men dan om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren.

Het aanvragen van spreektijd kan schriftelijk (per e-mail) of mondeling (persoonlijk) gebeuren. Het geen de toehoorder wil inbrengen moet over een school breed onderwerp gaan.

Het aanvragen van spreektijd dient in de regel minimaal een dag voor de vergadering te gebeuren. Uitzonderingen daarop zijn enkel mogelijk indien de voorzitter van de MR daarvoor toestemming geeft.

Bij het aanvragen van spreektijd dient de aanvrager aan te geven over welk onderwerp hij/zij het woord wil voeren. De MR-voorzitter kan vervolgens om een nadere toelichting vragen en/of nadere informatie verstrekken.

Aanvragen voor spreektijd worden in principe ingewilligd, tenzij daarmee de goede orde tijdens de vergadering in het geding komt. De MR-voorzitter beslist over het al dan niet honoreren van een aanvraag voor spreektijd.

Tijdens de MR-vergadering zitten toehoorders op de daarvoor beschikbare plaatsen. Zij zullen niet actief deelnemen aan de vergadering.

Toehoorders van de MR-vergadering ontvangen bij binnenkomst van de vergadering de vergaderagenda met de te behandelen onderwerpen. De agenda is van internet te halen. Eventueel bij het ontbreken ervan, kan deze worden opgevraagd bij het meegegeven emailadres:

Documenten, vergaderstukken, en dergelijke worden enkel aan toehoorders verstrekt indien dat mogelijk, wenselijk, c.q. noodzakelijk geacht wordt, zulks naar het oordeel van de MR- voorzitter en/of secretaris. Worden deze documenten, en dergelijke aan toehoorders verstrekt, dan dienen de stukken na afloop van de vergadering bij de voorzitter (of een ander aan te wijzen MR-lid) ingeleverd te worden.

Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de MR-vergadering door de MR- voorzitter ‘besloten’ worden verklaard. In deze situatie mogen enkel MR-leden aanwezig zijn en eventueel een lid van de schooldirectie, deze laatste naar het oordeel van de MR. Toehoorders zijn dan zonder meer niet aanwezig en worden verzocht de vergadering te verlaten gedurende de behandeling van een dergelijk agendapunt. In principe heeft iedere MR vergadering een besloten gedeelte.

Alle toehoorders die aanwezig zijn bij het openbare gedeelte van een MR vergadering zullen zich aan dit reglement moeten houden.
Dit reglement is in de MR vergadering met instemming van de gehele medezeggenschapsraad aangenomen.

Voorzitter Medezeggenschapsraad van de PCB Het Kompas, Krimpen aan den IJssel.

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook