Anti-Pestprotocol

Inhoudsopgave:

Doel - Voorwaarden - Pestprotocol - Maatregelen als het pesten niet stopt ContactpersonenAnti-pest coördinator

Doel

Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op de basisschool. Zij moeten met plezier naar school kunnen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen leerlingen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Dit protocol zorgt ervoor dat door de beide scholen heen dezelfde leidraad wordt gehanteerd en we allemaal ‘1 taal’ spreken.

Voorwaarden

 • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste leerlingen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders)
 • De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
 • Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouders (in samenwerking met elkaar) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
 • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.
 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een contactpersoon of Anti- pestcoördinator nodig. Deze personen kunnen het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.
 • Op school zijn twee contactpersonen aangesteld. De contactpersonen zijn dhr. Dominggus Supusepa en mevr. Ilse Noorlander.
 • De Anti-Pestcoördinator voor Het Kompas is dhr. Dominggus Supusepa

Pestprotocol

Pesten kan gemeld worden bij de leerkracht, maar ook bij de Anti-Pestcoördinator van de school.

Dit kan in de vorm van een gesprek of via het mailadres op de website

Op school handelen wij als volgt:

Stappenplan pestprotocol:

 1. De leerkracht spreekt met het kind dat gepest wordt.
 2. De leerkracht spreekt met het kind dat pest.
 3. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het kind dat pest.
 4. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het kind dat gepest wordt.
 5. De leerkracht behandelt in de groep – waar de betrokkenen in de klas zitten – het pestvoorval.
 6. Er wordt met de ouders (punt 3 en 4) een vervolgafspraak gemaakt binnen een week.
 7. Er wordt een verslag gemaakt van de inhoud van de diverse gesprekken in Parnassys. De IB-er krijgt hiervan een kopie.
 8. Acties worden vastgesteld en vastgelegd in Parnassys. De acties houden rekening met de behoeftes van het gepeste kind en die van de pester. De IB-er krijgt een kopie.
 9. In het vervolggesprek met de ouders wordt verteld wat de acties zijn die worden ondernomen. Aan de ouders wordt gevraagd deze acties ook te ondersteunen.
 10. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze afspraak kan tweeledig zijn:

Zo spoedig mogelijk wanneer het pestgedrag aanhoudt
Na een periode van zes weken

 1. Er vindt regelmatig evaluatie plaats tijdens de periode dat de acties lopen met de pester en het gepeste kind. Er wordt veel positieve feedback gegeven als het pesten stopt.
 2. Na zes weken zal in de vervolggesprekken worden vastgesteld of het doel is gehaald en het pesten is gestopt. Hiermee hangt samen of er een vervolggesprek moet worden afgesproken. Het verslag van dit gesprek wordt vastgelegd in Parnassys en de IB-er krijgt een kopie.

 

Aanpak van ruzies en pestgedrag in drie stappen

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:

STAP 1:

Er eerst zelf (en samen) uit te komen volgens de ‘stopmethode’.

Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen. De leerkracht maakt vervolgens een afspraak met de leerlingen om er diezelfde dag op terug te komen, het liefst gelijk.

STAP 2:

De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen (stopmethode) en (nieuwe) afspraken te maken.

Bij herhaling van pesterijen/ ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen maatregelen.

Deze zijn afhankelijk van de situatie.

STAP 3:

Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest/ ruzie maakt. De fasen van bestraffen treden in werking.

Stopmethode

Als je wilt dat een ander stopt met ‘iets’ wat jij niet wilt, dan zeg je ‘stop’; de ander moet dan direct stoppen.

Met deze simpele afspraak is het mogelijk om het pesten op school adequaat aan te pakken.

Zonder handelingsplan, zonder observatieformulieren, zonder leerlingvolgsysteem werkt deze methode.

Een kind, maar ook een leerkracht kan met de stopmethode duidelijk de grens aangeven: Tot hier en niet verder.

Daarnaast is het ook overduidelijk wanneer iemand in overtreding is, dus door een stop heen gaat.

Dit voorkomt een hoop heen en weer gepraat. Het geeft niet of je sterk, zwak, stoer, enz. bent.

 

STOP = STOP

 

Maatregelen als het pesten niet stopt

Als blijkt dat het pesten niet gestopt kan worden door middel van de stopmethode, gesprekken met de leerkracht en anti-pestcoördinator moeten er harde maatregelen getroffen worden.

Fase 1:

 • Straffen zoals: een pauze binnen blijven, niet mee mogen gymmen, nablijven, strafregels schrijven etc.
 • Gesprekken voeren om bewustwording bij het kind te creëren
 • Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken worden geëvalueerd. Gesprekken worden altijd vastgelegd door de leerkracht in Parnassys

Fase 2:

 • Een gesprek met ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde te maken aan het probleem. De school heeft dan al het mogelijke gedaan om het pesten te stoppen. Bij dit gesprek – en de gesprekken die volgen - wordt de IB-er ingeschakeld.

Fase 3:

 • Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) of de schoolmaatschappelijk werker

Fase 4:

 • Als het pestgedrag dan nog steeds aanhoudt kan ervoor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te plaatsen binnen de school.

Fase 5:

 • In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.

Contactpersonen

Op onze school zijn er 2 contactpersonen aangesteld. Dhr. Dominggus Supusepa ( ) en mevr. Ilse Noorlander ( )

Als u of uw kind klachten heeft gaan we ervan uit dat u dit eerst met de desbetreffende persoon oplost, want we praten niet over, maar mét elkaar.

Wij vertrouwen erop dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onderling overleg tussen u als ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.  

Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Mocht dit het geval zijn kunt u dit melden bij de bovenstaande personen. Er wordt met u overlegd hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

Anti-pestcoördinator pcb  Het Kompas

Sinds 2015 is er in Nederland een wet voor ‘Sociale Veiligheid op school’. Deze wet vertelt ons dat elke school in Nederland een Anti-pestcoördinator moet hebben. Voor pcb Het Kompas -  locatie Patrijzen en locatie Tuinstraat - is dit dezelfde persoon t.w. dhr. Dominggus Supusepa.

Bij deze functie horen verschillende taken:

 • Binnen de scholen is dhr. Dominggus Supusepa het aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s en ouders als het gaat om pesten.
 • Dhr. Dominggus Supusepa is verantwoordelijk voor het antipestbeleid binnen de scholen. Hij houdt zicht op de berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het primair onderwijs zodat ons beleid up-to-date is en voldoet aan de wet.
 • Dhr. Dominggus Supusepa is er verantwoordelijk voor dat alle partijen op de hoogte zijn van het pestprotocol en hij zal ervoor zorgen dat dit regelmatig in de school onder de aandacht gebracht wordt.

Dhr. Dominggus Supusepa  is te bereiken via het emailadres:

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook